Zorg Advies Team (ZAT)

Leerlinggebonden zaken die de zorgstructuur van de school overstijgen, worden, in overleg met alle betrokkenen, besproken in het ZAT. Hierin nemen de volgende personen deel: de directeur, de wijkagent, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator en de maatschappelijk werkster. Het ZAT komt 6 keer per jaar bij elkaar